بنداول

شب قبل از صبح وصال

خیمه باید تاریک باشه

نری یه وقتی

وقت هجوم سختیا

فرج باید نزدیک باشه

نگی نگفتی

بمون پای عهدت

قشنگ میشه فردات

صدات میرسه پس

سلام کن به آقات

السلام علی المهدی

الذی یملا الارض

قسطا و عدلا

کما ملئت ظلما و جورا

بنددوم

انتظار فرج یعنی

پای امامت بمونی

تا دم آخر

فاطمیه یعنی باید

مسیر حقو بدونی

شبیه مادر

با دست شکسته

کمک کرد امامو

تو هم یاورش باش

بگو این سلامو

السلام علی المهدی

الذی یملأ الارض قسطا و عدلا

کما ملئت ظلما و جورا