مگر به جز تو تمنای دیگری هم هست ؟
مگر به سینه تقاضای دیگری هم هست ؟

برای در زدن این گدا به خانه‌ی تو
به غیر سینه مگر جای دیگری هم هست؟

ز مدحت ای همه جان خسته کی شوم ؟آیا
به دلنوازیت آوای دیگری هم هست؟

به غیر صحن و سرا و ورودیِ حرمت
مگر که جنت الاعلای دیگری هم هست؟

برای من که دمادم دمت مرا جان داد
مگر به جز تو مسیحای دیگری هم هست؟

به بارگاه تو نوکر زیاد هست ولی
برای من مگر آقای دیگری هم هست

برای روضه اگر تنگمان شود دنیا
هزار شکر که دنیای دیگری هم هست

به خون سرخ نوشتند نامه یارانت
به غیر خون مگر امضای دیگری هم هست؟

بمیرم آخر از آن دم که مادرت میگفت
نزن مگر به تنش جای دیگری هم هست