بنداول

میون این همه غم و غصه فقط
دلم به بودنت تو زندگیم خوشه
همین محبت منو زنده میکنه
همین محبت منو آخر می‌کشه
این زندگی وقف توعه
من زنده ام باروضه هات
نذر تو کردم بچه هامم عاقبت بشن فدات
جانم حسین جانم حسین …

بنددوم

چه خوبه آخر یه کسی تو گوش من
اسم تو رو بعد شهادتین بگه
موقع غسل و کفنم خبر بدن
یه پیرغلام بیاد یه یا حسین بگه
اون نوکری خوشبخته که
جایی نمیره جز درت
اسم توکه هرجا بیاد بهشته واسه نوکرت
جانم حسین جانم حسین …

بندسوم

یه روز حساب همه روشن میشه که
روز جدایی فقیر و غنیه
اون روز برای همه ی گریه کنات
وارد محشر شدنت دیدنیه
این روضه ها سرمایه مه
داراییمه محبتت
ثروت واقعی اینه گریه برا مصیبتت
جانم حسین جانم حسین …