می‌خواستم که خیمه به سامان شود نشد
غم لحظه ای اگر شده پنهان شود نشد

گفتم در این دقایق آخر اگر شده
روی پر اضطراب توخندان شود نشد

روی لب علی که خودش چشمه‌ی بقاست
یک جرعه آب هم شده مهمان شود نشد

با دیدنش به رحم بیاید دلی مگر
از سنگ‌ها جدا دل انسان شود نشد

هرکس که در میان جماعت مردد است
شوقش به بازگشت دو چندان شود نشد

جز تیر حرمله که سر از پا نمی‌شناخت
یک تن دگر بگو که پریشان شود …نشد

شرمنده ام رباب که آغوش زخمی ام
می‌خواستم براش نگهبان شود نشد

تا پشت خیمه ها برسم خواستم کمی
دستم عمود این سر بی جان شود نشد

از اشک خود مضایقه کردی که ذره ای
دفن علی برای من آسان شود؟
نشد