بنداول

میزنم    سر به این   آستا    نِ بهشت

پر زدم    در هوات    آسما    نِ بهشت

چون کبو   تر شدم    جلد با   مِ حسین

قبله ی    عالمین      شد بنا   مِ حسین

کربلا کربلا کربلا کربلا

بنددوم

بی قرا    رت منم    ای قرا     رِ دلم

سایه با    نم علم     آشیا     نم حرم

از همه    جز غمت   دل بریییییدم حسین

بهتر از     کربلات     جا ندیییییدم حسین

کربلا کربلا کربلا کربلا