بنداول

نظر کن بر دلم من بی پناهم

به جز آغوش تو چیزی نخواهم

نرو مادر ببین زار و غمینم

میون کوچه ها شد قتلگاهم

ز هم پاشیده قلبم               نبود حتی یک محرم

با هر یک ضرب سیلی          نمک می زد برزخمم

از این غربت دلم خونه

پاشو مادر بریم خونه

پاشو طاقت ندارم من

ببین پاهام چه کم جونه

امان ای دل امان ای دل امان ای دل(۲)

بنددوم

برای تو دیگه نایی نمونده

به روی صورتت جایی نمونده

قدم آهسته بردار مادر من

دیگه تا خونمون راهی نمونده

به من می گی که انگار            میبینی دنیارو تار

نشد رو پات بمونی            گرفتی دست به دیوار

دل آسمونم زاره

چرا بارون نمی باره

صدایی تو گوشم میگه

شده مادر بی گوشواره

امان ای دل امان ای دل امان ای دل(۲)