نور خورشید دربساطش بود
این یکی ازتجلیاتش بود

مهربانی بی مثالش از
مادری بودن صفاتش بود

بی فدک‌ هم همیشه روزی ما
بر سر سفره های ذاتش بود

تا قیامت به شوق رد شدنش
عرش مشغول سورساتش بود

مایه فخرکائنات ، علی ست
فاطمه کل کائناتش بود

در و دیوار خانه شاهد بود
فاطمه عاشق صلاتش بود

چشمه‌ی رزق عالم و آدم
در قنوت پر از قناتش بود

هم دعاگوی مومنین بود و
هم دعاگوی مومناتش بود

این خلیله یکی از اعجازش
گل نمودن میان آتش بود

اینچنین عاشق علی بودن
تازه یک پنجم از زکاتش بود