تو شعر وفایی و شعارت”عشق “است

یا امِّ بَنین… ایل وتبارت”عشق ” است

ای شاعر چهارپاره ی کرب وبلا

ولله، که نامِ مستعارت “عشق”  است