هی آه کشیده است و هق هق کرده
ویرانه پر از عطر شقایق کرده
با چهره سرخ و پیکری سرخ و کبود
از غصه رگ های پدر دق کرده