بنداول

وقتی که دیدی روسیاهم
وقتی که دیدی پر آهم
با کرمت دادی پناهم
ای اربابم2

با بغض تو صدام
!بهت میدم سلام
وقتی تو هیاتم
انگاری کربلام

تویی رفیق دیرینم محرم
تویی خیال شیرینم محرم
تویی شور توی سینم محرم

سلام ای پناه عالم
سلام فصل گریه و غم
سلام یا اباعبدلله3

بند دوم 

نذاشتی که ازت جدا شم
یه آدم سر به هواشم
اجازه دادی زنده باشم
ای اربابم2

شکر خدا شدم
دوباره سینه زن
سینه زن غم
ارباب بی کفن

خودت دریابم دریابم محرم
ببین از دوری بی تابم محرم
سلام ای ماه اربابم محرم

سلام طبل و سنج و علم
سلام فصل گریه و غم2

سلام یا اباعبدالله3