بنداول

پرچم بزنید کوچه هارو
بیرق بزنید خیمه هارو
بر عشق بخوانید و به مستی
نوکرارو سینه زنارو

ای،کوچه به کوچه سینه زن بشینید
ای،بساط نوکریتونو بچینید

السلام ای شیب الخضیب
السلام ای ماه غریب
السلام ای شمس و الضحی
السلام ای راس جدا

حسین ای جانم

بنددوم

ماییم و نوای بی نوایی
بسم الله اگر حریف مایی
ما بار ببندیم به مستی
به دعایی به ندایی

جان،فدای اشک چشم گریه کن هات
جان، فدای نوکری سینه زن هات

السلام ای عریان بدن
السلام شاه بی کفن
السلام ای نور خدا
السلام ساکن کربلا

حسین ای جانم