بنداول

چشمم به راهه
کی میشه نوبت من
بده اجازه عمو
همینه فرصت من

صبرم سر اومد
نمونده دل تو دلم
فدایی تو شدن
بوده تو آب و گلم

مرگه
از عسل شیرین تر
واس تو میدم سر
مظلوم آقا

میرم
تا نیوفتی از پا
رو سفید شه بابا
بابا بابا

مظلوم سیدی یا مظلوم ۲…

بنددوم

پیرهن من
شده زره به تنم
عمامه جای کلاه
به تن شده کفنم

می‌جنگم عمو
تا جونه تو بدنم
دشمن بدونه که من
خود خود حسنم

موندم
زیر سم اسبا
میون دست و پا
موندم تنها

الوعده وفا ای بابا
شدم مثل زهرا
ای وای مادر

مادر بی نشونم مادر قد کمونم مادر ۲