بنداول

چه جوری میخوای که از داغ غمش دق نکنم
با محاسن سفیدم دیگه هق هق نکنم
چه جوری میخوای که زانوهام نلرزه خواهر
گریه پیش این همه لشکر فاسق نکنم

اونی که دورش حلقه زدن پسرمه آخه
با شمشیرور نیزه میزنن جیگرمه آخه
اونی که زیر دست وپاست ثمرمه آخه
خواهر پسرمه آخه

یه جوری کشتنش دیگه پیدا نیست
اوردنش کار یکی دوتا نیست
براش دیگه چاره به جز عبا نیست

بنددوم

خوشیم اینه امروزم طلوع فردا نمیشه
برا داغش این دلم دیگه مُهیا نمیشه
همه زخمام شایدم خوب شه ولی
این یه دونه دیگه هیچ جوری مدوا نمیشه

اونی که اربا اربا شده جوونمه آخه
به زیر نیزه ها تا شده تَونمه آخه
امید قلب خسته و خزونمه آخه
خواهر جوونمه آخه

یه جوری هول شدم که جون تو پام نیست
نایی توی گلو برا صدام نیست
نمی بینم سویی توی چشام نیست

بندسوم

نمی دونم واسه اون قدو بالاش گریه کنم
یا برا تشنگیه روی لباش گریه کنم
اگه بودیم مدینه مثل بابام
سر میزاشتم توی چاه که هی براش گریه کنم

کسی غم حال زارمو نمی دونه آخه
داغ دل پاره پارمو نمی دونه آخه
کسی غم روز گارمو نمی دونه آخه

داغ دل پاره پارمو نمی دونه آخه

بالا سرش مزار من رو کَندن
راه منو تا پیکرش می بندن
به لرزش تو رانوهام میخندن