بنداول

چه قامتی چه هیبتی خونه علیِ تو رگای تو
مؤذن حرم تویی طنین احمد تو صدای تو

تویی زندگی و توون حسین
جوونیم فدات ای جوون حسین
بگیر دستمونو به جون حسین

یاعلی صلا علیک۲

بنددوم

قدم بزن جلو حسین تموم هستیشه برای تو
می‌ری تو سمت میدون و دعای بابا پشت پای تو

با ذکر علی تو روونه شدی
برا بغضشون تو بهونه شدی
مثه تسبیح دونه دونه شدی

یا علی صَلّا علیک۲

بندسوم

به زیر خونِ پیکرت نزن جلو چشمم تو دست و پا
می‌ذارمت توی عبا چه کرده دشمن با تنت بابا

بلند شو علی آبرومو بخر
می‌خنده به من دشمن خیره سر
پاشو عمه رو تا حرم تو ببر

یاعلی صلا علیک۲