گريه از چشم تو نمي افتد
آسمانت چقدر غم دارد!؟
كودكت در بهشت خوابيده است
خانه ات يك ستاره كم دارد

فدكت را گرفت، اما تو
باغي از گل به پيرُهن داري
پر و بالت شكسته اما باز
قصد پرواز و پر زدن داري

زرد و سرخ و بنفش و یا که سياه
مثل رنگين كمان شده رويت
رو مگير از علي كه مي پيچد
درد هربار دور بازويت

مي كني كارِ خانه را اما
لاله رو مي شود گلِ ياست
نان، كسي بعد تو نمي خواهد
شده يكرنگ دست و دستاست

دست داري مدام بر پهلو
از مصافي كه نابرابر بود
كينه اش را مرور كرد و بعد
ياس با دست داس پرپر بود

سرفه هايت نشان از اين دارد
با نفس هاي خود گلاويزي
گاه سردي و گاه مي سوزي
گاه از خيل ناله لبريزي

ماه من! ناله هاي جان كاهت
كرده تاريك روز روشن را
اشك من را اگر كه مي بيني
پس بگير اين دعاي رفتن را

من كنارت به صوت مي خوانم
آيه هايي كه دوست داري را
آيه ي صبر، آيه ي ماندن
آيه هاي اميدواري را

شب رسید و در این سکوت محض
بچه ها خفته اند دل خسته
كلميني عزيز پيغمبر!
با علي درد دل كن آهسته

درددل كن بگو ز غمهايت
مجتبي از چه زار و غمگين شد؟
بعد آن ماجرا چرا بانو
چشم تو تار و گوش سنگين شد؟

مجتبي خواب كوچه مي بيند
گوش كن تا كه بشنوي، شايد
ناله هاي حزين تر از آهش
خواب ديده مغيره مي آيد

شانه افتاده امشب از دستت
دست تو هم فتاده از شانه
فاطمه! كس نميزند هرگز
موي آتش گرفته را شانه

خواستي تا بگيري از چشمم
جوشش چشمه هاي باراني
دست خود را به سختي آوردي
فاش گرديد راز پنهاني

گرچه زينب شده پرستارت
راز، پنهان ولي نمي ماند
خوب اگر مي شوي، تصور كن
ماجرا را علي نمي داند

از غمت آه مي كشم هر شب
دل سنگ آب گشته از آهم
بعد تو همدمي نمي بينم
من دچار غريبي چاهم