عشقِ به مادر و از وِلادتم آموختم

بگو یا علی غم از سینه رهاشه

داره توو مشتش میدون و می‌چرخونه

بارون، وقتی میاد از آسمون

زیر پرچم اسمت شک ندارم