داغش به دل نشست و، بنیانگرِ غم ماست

قاب عكس لبخندت تكيه داده بر ديوار

خونه ای که نورِ اهلش، منبعِ برایِ خورشید

لبخند را بر چهره ام تا به ابد کشت

دل را به دستانش گرفت و جنس زر کرد

بوسه بر نامش زد و با جان و دل تعظیم کرد