آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

از حرم رفتی و آتش زده شد بال وپرم