غم میخورد زن، هر کجا مَحرم نباشد

تو یادگار حسینی که کربلا دیدی