فرمانده‌ی سپاه عشق

اگه توی غربت شکسته بالم

پر شده جام آسمون از اشک

آتش گرفت خیمه میسوخت پا به پایش

چه خوبه که تو عموی منی