نبینم درد غریبیتو

قلبم به عشقت در تب

زیر سایه‌ی سکوت سنگین صحرا

دلمون قرصه امشب

سوخت از داغِ تو و غرق حرارت شده بود