دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

نوشته دست قضا ماجرای باور زینب

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم