ما اهالی سپاه و لشگر زینبیون

علی اکبرت رفت برات بمیرم داداشوابسته ات هستم تویی معشوقِ دلخواه خودم