گر به شأنت واژه ها دارد روایت میشود

عاشقان دارند در میخانه مأوا می‌کنند

خودم ایران و دلم

محتاجم محتاج دریای حرم