تا عشقِ امیرمومنین داری تو

تو شعر وفایی و شعارت عشق است