ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

عمه سختمه بی عمو باشم

دنبالت گشتم بین نخلستان