خوب اینو میدونم به مادرت مدیونم

تقصیر خودم بود خالی شده کاسم