فرمانده‌ی سپاه عشق

روی دستام آروم بخوابه لالایی

دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

آه میون این غربت و زاری