سری که روی نیزس پشت سرو نگاه میکنه

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

هییت امام حسین بهترین جا برامونه