ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

عمه سختمه بی عمو باشم

دنبالت گشتم بین نخلستان

توی خواب هرشب میبینم گنبد

با نوای یاحسین کوه کشته ها سازم

دیر یا زود پاپیچ شمشیراشون میشم