قاب عكس لبخندت تكيه داده بر ديوار

مقتلش بود تیره و تاریک

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

دوباره بار گناه از جهنم آوردیم