محرم از راه اومد دوباره مشکی پوشم

من تنهایی جلو در خرابه