فرمانده‌ی سپاه عشق

آه میون این غربت و زاری

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

رسیدم نگو دیر شده عزیزم

در کام جهان عشق خوشایند حسین است