من و توو خیمت را بده ارباب خوبم

برو ای خورشید حرم