عقبی تشنه تو و دنیا پای مکتبت

نقطه به نقطه های این زندگیِ ما

می جنبد و می جنبد و الهام می گیرد