چه خوبه که تو عموی منی

تسبیح تربت که همرامه

میون اون شلوغیا

حال و هوای سینه ها رو

نبینم درد غریبیتو

مادر یه گل سه ساله بیخواب شده