چه جوری میخوای که از داغ غمش دق نکنم

لالاییام یادم رفت مادر از بس گریه کردم

روموهام یه پارچه کهنه ست

میزنم دوباره روی سینم غم عالم رو