روضه حماسه ساز استنمی‌دونن که خاک اینجا شفاست

بنت الزهرا صبرالکبری

موج میزنه موج میزنه

زیر سایه‌ی سکوت سنگین صحرا