بی‌نام آمدم که به نام شما شوم

سلام ای آفتاب ای نور دیده

سخت است در اوج بلا بیمار باشی