حرف مادرم هنوز تو گوشمه

داره توو مشتش میدون و می‌چرخونه

نظر کن بر دلم من بی پناهم