لبخند را بر چهره ام تا به ابد کشت

تو را تنها رها کردیم ما در کوچه‌ ی غربت