پویش ارائه : نگاهی به زندگی امام سجاد (ع) : سیدعلیرضا تهامی

پویش ارائه : نقش ادبیات در مواجهه با بحران های زندگی-طرحواره درمانی یونگ : اسماعیل شبرنگ

پویش ارائه : مفاهیم شیعی در شعر مکتب صفویه : خانم لیلا علیزاده

پویش ارائه : معرفی چند نظریه در نقد ادبی : میترا سادات دهقانی

پویش ارائه : مرثیه (شعر عاشورایی) در ادبیات فارسی : ایمان مقدم

پویش ارائه : لیلی و مجنون ها در ادبیات فارسی : لیلا علیزاده

پویش ارائه : سّر ورود ادبیات میخانه در شعر و ادب فارسی : لیلا یزدانی