نوشته‌ها

آورده ما را با خودش مادر؛ که قربانت شویم