نوشته‌ها

وقتی که دیدی روسیاهم

از علقمه صدای غریبی

گریه نیست این صداها بابا برات رجز خونم