نوشته‌ها

پر شده جام آسمون از اشک

هنوز شصت و یک هجری است و عاشوراست

دوباره بار گناه از جهنم آوردیم

با اینکه گفتم از عشق از عشق بی نصیبم

شد ماه عزا میکشی از عمق دلت آه

رسیده است به هر سینه داغ ماتم تو