نوشته‌ها

روی دستام آروم بخوابه لالایی

آه میون این غربت و زاری

تا وقتی که بوده همین بوده

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا