نوشته‌ها

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه چهارم

باید قبل از شعر شخصیت های شعرتان را جداگانه بنویسید و ویژگی های شخصیت خود را بنویسید تا شخصیت پردازی برای ذهنتان ملکه بشود و بتوانید در شعرتان رفتار های مناسب با شخصیت بسرایید.
در تصنیف هم همینطور است درست است که در تصنیف زمین بازی کوچکتری داریم ولی قرار است ثابت کنیم که می توانیم در جای کم نیز میتوانیم قدرت نمایی کنیم و در چند کلمه می توانیم فضا سازی مناسب با روایت خود را ترسیم کنید.
مثلا در نوحه ی جنگیدم به نفس های آتشینم ….چرا گل کرد؟ چون با چند کلمه کلی از صفات پرسوناژ منتقل شده است.
نفس های آتشینم هم نشانگر داغ دیدگی شخصیت است هم نشانگر عظمت اوست.
هنر مینیمالیست بودن در شعر و تصنیف نهفته است و در نگاه زیبایی شناسی باید رعایت شود.
فارسی کلمه مینیمالیسم می شود “ایجاز”
دقت کنید شخصیت پردازی با معرفی شخصیت متفاوت است معرفی شخصیت در چک نویس اتفاق می افتد گاهی ما در شعر فقط فرصت داریم در یک کلمه شخصیت پردازی کنیم ولی آن کلمه باید ناظر به معرفی شخصیت ما که در چک نویس اتفاق افتاده باشد.
علت موفقیت انسان ها در ارتباط با دیگران مسلح بودنشان به ایجاز است.
و رسانه هایی که بین مردم جا باز می کند توییتر و اینستاگرام است که محدودیت کاراکتر دارند (ایجاز)
هیچ چیز مثل ایجاز برای انسان قرن حاضر به اندازه ی وقت ناگرفتن (ایجاز) با ارزش نیست.
مینیمالیسم از طرفی یک صنعت ادبی بنام ایجاز است و از طرفی خودش به تنهایی دارای قالب است.
طرح هایکو سه گانی یا خسروانی داستان خیلی کوتاه و توییت قالب های ایجاز است.
مینیمال ها در فرم و محتوا دارای محدودیت هستند.
در جلسه قبل گفتیم دوفرق فلسفه و روانکاوی یکی اینکه فلسفه به عرصه های خود متناقض و پارادوکسیکال را به رسمیت نمی شناسد و بعد از این عرصه ها فلسفه شروع می شود.
روانکاوی علمی در باره انسان است و یکی از تعریف هایش برای انسان این است که انسان عبارت است از”امیال”
میبینیم که در امیال چقدر پارادوکسیکال وجود دارد و روانکاوی به آن می پردازد و موضوعات پارادوکسیکال را بررسی می کند.
تفاوت دوم در مسیر هاست فلسفه عموما از کل به جزء است اما در روانکاوی جزء به کل است.
فلسفه فرمول سازی می کند و همه را طبق آ ن می سنجد و روانکاوی برای هر کدام از کیس ها فرمول انحصاری می سازد.
بنا داریم بعد از پرداختن به این تفاوت ها ازهنر را از دیدگاه روانکاوی بررسی کنیم.
ما هم در خلق اثر هم در ارائه و اجرا به روانکاوی نیاز داریم.

• یک نکته کنکوری
 تهدیدات تصنیف:
در فراز های سه ولتی، ولت آخر را بی قافیه نگیرید مخصوصا در زمانی که طول ولت ها به یک اندازه
باشد.