نوشته‌ها

چشمم به پرچم خیره مانده بیقراری میکنم

ذکر لبت در هر قدم؛ «إنّا إلیه راجعون»