نوشته‌ها

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم

عالی ترین طبیب دو عالم فقط یکیست

آتش برای صحنه محشر گرفتند