نوشته‌ها

میون اون شلوغیا

روی نیزه بودی بابا

مادر یه گل سه ساله بیخواب شده